Dzwonki

Kalendarz

December 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.

Kierownik świetlicy-  Małgorzata Pietrzykowska. Wychowawcy  pracujący na pełny etat: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka.   Pozostali nauczyciele realizujący godziny w świetlicy (łącznie pół etatu): Ewa Zaród- 8 godz., Jarosław Haczkiewicz- 3 godz., Zenon Kobiec- 1 godz., Marcin Śladkowski- 1 godz.

Wychowawcy realizujący dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (po 2 godziny tygodniowo): M. Pietrzykowska (środa- 40 godzin), J. Jarząbek (wtorek- 40 godzin), R. Podstawka (poniedziałek- 36 godzin), E. Zaród (czwartek i piątek- 37 godzin). Łącznie- 153 godziny zrealizowane w I okresie.   21 nauczycieli (28 godzin tygodniowo) prowadziło zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w ramach godzin dodatkowych.                                                                                           

Świetlica szkolna pracowała w godzinach od 6.30 do 16.30.   W I okresie do świetlicy szkolnej było zapisanych 234 uczniów: 143 z klas I-III i 91 z klas  IV-VI 138 uczniów korzystało z dowozu autokarem szkolnym: 53 z Wincentowa, 41 z Podzamcza, 39 z Łazisk, 3 z Górek Szczukowskich i 2 z Bławatkowa.  Dożywianiem refundowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie było objętych 13 uczniów. Z pełnopłatnych posiłków korzystało 70 uczniów.  

Nauczyciele zapewniali właściwą opiekę i organizowali zajęcia dydaktyczno- wychowawcze uczniom z klas 1- 6 przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach oraz sprawowali zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w liczbie 95godzin lekcyjnych w ramach godzin pracy świetlicy.  Pełnili codziennie dyżury w stołówce na przerwie obiadowej oraz na przystanku szkolnym    w czasie odwozu dzieci ze szkoły.  Współpracowali z kierownikiem świetlic szkolnych ZPO- panią Małgorzatą Pietrzykowską  w sprawach organizacyjnych, dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, z pedagogiem  i wychowawcami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów. Utrzymywali stały kontakt z rodzicami wychowanków, służyli swoją pomocą w sytuacjach wymagających wsparcia.                                                          

Ważnym zadaniem świetlicy szkolnej było wskazanie uczniom prawidłowych zachowań.  Na zajęciach świetlicowych  poruszana była tematyka dotycząca zasad bezpieczeństwa  i kultury osobistej. Przypominano i wdrażano do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Świetlicy, Regulaminu Stołówki i zasad zachowania na przystanku szkolnym.                                                                       

Przed salą świetlicy umieszczono tablicę, na której prowadzono gazetkę edukacyjną. We wrześniu dotyczyła ona bezpieczeństwa i służyła jako poradnik właściwego zachowania   w różnych sytuacjach życia codziennego i w drodze do szkoły. W październiku w związku  z Dniem Edukacji Narodowej zawierała informacje na temat historii powstania i znaczenia tego święta. Przy okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości- 11 listopada prezentowała polskie symbole narodowe, ważne fakty historyczne i położenie geograficzne naszej ojczyzny. W grudniu przybliżała tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Przed feriami zimowymi przygotowano materiałyze wskazówkami dotyczącymi organizowania bezpiecznych zabaw na śniegu.                                                                                                  

Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mieli możliwość kreatywnego i aktywnego wykorzystania oraz spędzenia czasu wolnego w sposób dostosowany do ich potrzeb                            i zainteresowań.   Podczas zajęć wykonano wiele prac plastycznych różnorodnymi technikami tematycznie związanych ze zmieniającymi się porami roku. Ekspozycje jesienne i zimowe znalazły się   w „Galerii świetlicy” w głównym holu szkoły, na korytarzu przed świetlicą oraz w Ośrodku Zdrowia w Piekoszowie.  Uczniowie uczestniczyli w dwóch konkursach plastycznych. W październiku  w wojewódzkim konkursie pod hasłem „Owocowo- warzywna rewia mody”, którego organizatorem była Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach. Dzięki zachętom i dobrej współpracy wychowawców świetlicy szkolnej i nauczycieli klas 1-3 oraz zaangażowaniu dzieci na konkurs przekazano aż 50 prac. Jury przyznało wyróżnienie Lenie Dudek- uczennicy klasy 1a. W grudniu w gminnym konkursie pod hasłem „Boże Narodzenie – ozdoby świątecznego stołu” zorganizowanym przez świetlicę Gimnazjum im.   S. Żeromskiego w Piekoszowie. Laureatami zostali: Alicja Dula- kl. 2 a, Bartłomiej Krzyjszczyk- kl. 2 b,  Szymon Rosłoński- kl.3 d.                                                                                                 

Do istotnych zadań, które realizowano w ciągu całego semestru należało udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz wdrażanie ich do samodzielnej pracy umysłowej. Coraz częściej w grupie świetlicowej zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie  z klas starszych z własnej inicjatywy pomagają swoim młodszym kolegom i koleżankom. Świadczy to o przyjaznych relacjach, jakie budują się między nimi. Dzięki staraniom pani kierownik- Małgorzaty Pietrzykowskiej pomocą służyli również wolontariusze- uczniowie naszego gimnazjum. Wolontariusze motywowali dzieci do pracy, wspólnie bawili się i grali  w gry planszowe.                                                   

Dużo uwagi wymagały też dzieci z problemami natury wychowawczej. Sytuacje konfliktowe rozwiązywano na bieżąco, najczęściej wystarczały rozmowy indywidualne prowadzone z dziećmi i ich rodzicami. W trudniejszych przypadkach powtarzających się niewłaściwych zachowaniach i braku poprawy mimo zastosowanych metod nauczyciele świetlicy konsultowali się z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.                                               

Działania podjęte w świetlicy szkolnej przebiegały zgodnie z Rocznym Planem Pracy Szkoły  i Świetlicy. Dużym przedsięwzięciem było przygotowanie jubileuszowego spotkania opłatkowego z emerytowanymi pracownikami w związku z obchodami 100-lecia naszej szkoły. Zadaniem świetlicy było wykonanie bombek – świątecznych upominków dla zaproszonych gości oraz przygotowanie elementów dekoracyjnych do sali stołówki, w której odbyła się szkolna wigilia. Kilkanaście bombek przekazano też do sprzedaży na szkolnym kiermaszu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   Nauczyciele świetlicy zgodnie z założeniami planu prowadzili zajęcia rozwijające  zainteresowania czytelnicze z elementami bajkoterapii pod hasłem „Książka uczy, bawi, wzrusza …”.   W styczniu w świetlicy odbyły się również zajęcia otwarte. Poprowadziły je Renata Podstawka na temat: „Kultura zachowania i higiena spożywania posiłków” oraz  Joanna Jarząbek na temat- „Nasz świat wartości” – rozmowy, zabawy, ćwiczenia dydaktyczne.                                                                                               

W I okresie roku 2016/2017 zakupiono do świetlicy gry planszowe oraz materiały papiernicze. Pani kierownik- Małgorzata Pietrzykowska zakupiła też dużą, stojącą grę towarzyską „Piłkarzyki”.   Pomalowane zostały wszystkie trzy sale świetlicy.   Wszelkie ważne informacje dotyczące organizacji pracy świetlicy i podjętych przez nią działań umieszczane były na stronie internetowej szkoły.