Regulamin

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

REGULAMINU STOŁÓKI SZKOLNEJ

ANKES NR 1

DO REGULAMINU STOŁÓKI SZKOLNEJ

 

 1. Podstawa prawna.
 • Uchylono uchwałę nr XII/2012r Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29.IX.2011r.
 • Uwzględniono uchwałę nr XLVIII/331 2013r. z dnia 11.10.2013r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Piekoszów.
 • Uwzględniono Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie z dnia 17.02.2014 w sprawie ustalenia opłat za przygotowanie posiłków w ZPO.
 • Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie –nadaje mu się brzmienie:

Rozdział VI organizacja szkoły.

 • 44.12 Do realizacji celów statutowych szkoła posiada własną stołówkę.
 • 58.1 W szkole działa stołówka szkolna, która jest majątkiem wspólnym Zespołu Placówek Oświatowych , z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu.
 1. Zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.
 • Wyciąg ze Statutu Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Piekoszowie- nadaje mu się brzmienie:

          Rozdział XI Organizacja wychowania i opieki.

 • 86 Warunki korzystania ze stołówki szkolnej.

          Szkoła umożliwia każdemu uczniowi korzystanie ze stołówki szkolnej. Ze stołówki             korzystać mogą również pracownicy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpłatności. Pracę stołówki i zasady funkcjonowania stołówki szkolnej reguluje dokument-Regulamin stołówki szkolnej.

         Rozdział XII. Organizacja szkoły.

 • 89.

         1.6) Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada stołówkę.

 • Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego w Piekoszowie-nadaje mu się brzmienie:

Rozdział I Przepisy ogólne

 • 3

pkt 3 Przedszkole umożliwia dzieciom korzystanie z trzech pełnowartościowych posiłków, opłata za żywienie ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z Organem prowadzącym.

pkt 4 Opłaty za żywienie pobierane są z góry w określone dni ( od 1-15) każdego miesiąca. Odpisy są dokonywane za każdy dzień nieobecności dziecka.

W przypadku nieziszczenia opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy przedszkolaków ( nie dotyczy dzieci 5-6 letnich). Pięciolatki i sześciolatki przestają korzystać z wyżywienia.

pkt.5 Opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Gminy.

pkt.6 Zasady odpłatności za przedszkole.

 1. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, od 8.00-13.00.
 2. Za pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż 5 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za godzinę.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w podpunkcie b) obniża się o 50% w przypadku gdy, z usług przedszkola korzysta dwoje lub troje dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku przysługuje jedynie drugiemu, trzeciemu lub kolejnemu dziecku, bez względu na wysokość dochodów.
 4. Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wyżywienia oraz opłaty za korzystanie z usług przedszkola w zakresie przekraczającym 5 godzin dziennie, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie oraz opłata, o której mowa w podpunkcie b) podlega zwrotowi za każdy dzień.

pkt 7. Żywienie prowadzone jest na terenie stołówki Zespołu Placówek Oświatowych      w Piekoszowie.

Rozdział I Postanowienia ogólne.

 • 3 Zmianie ulega harmonogram wydawania posiłków- załącznik nr 3.

Rozdział I Uprawnienia do korzystania ze stołówki.

 • 7.2 Zmienia się zapis: Zapisy na obiady, zarówno w stołówce szkolnej jak i przedszkolnej dokonuje się poprzez złożenie deklaracji- załącznik nr 1 stołówka szkolna, załącznik nr 2 stołówka przedszkolna oraz wniesienie opłaty u kierownika świetlic szkolnych ZPO.

Rozdział IV. Zmienia się treść zapisu: Wnoszenie opłat za posiłki oraz pobyt dziecka  w przedszkolu.

 • 14.1 wprowadza się zmianę w zapisie: opłatę za posiłki dokonuje się zgodnie ze złożoną deklaracją. Opłaty za żywienie oraz za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmuje kierownik świetlic Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie według ustalonego harmonogramu.

Dodaje się paragrafy w brzemieniu:

 • 20 Usługi świadczone przez przedszkole są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie tj: 8.00-13.00
 • 21 Za pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż 5 godzin dziennie, ustala się opłatę

 w wysokości 1 zł za godzinę .

Rozdział V. Zmienia się treść zapisu: Zwolnienie z opłat za posiłki i opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.

 • 20.1 z Roz. V otrzymuje numer § 22.1

Dodaje się paragraf w brzmieniu:

 • 23 Wysokość opłaty stałej obniża się o 50% w przypadku , gdy z usług przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecka z tej samej rodziny.

Rozdział VI. Zwroty za niewykorzystane obiady.

 • 21.1 pkt2) b Zmienia się treść zapisu : dodatkowo w szkole wyznaczona osoba codziennie potwierdza listę dzieci korzystających z posiłków refundowanych.

      oraz dodaje się punkty w brzmieniu:

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata stała ulega zwrotowi za każdy dzień nieobecności ( rozp. wchodzi z dniem 01.01.2016)
 2. Nadpłata opłaty stałej może ulec zwrotowi lub być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Przedszkole                                 8.50- śniadanie                  11.45-12.10 obiad                   14.00 podwieczorek

Szkoła podstawowa                    9.35  przerwa śniadaniowa            11.20-11.45 obiad

                                                     13.20 II  przerwa śniadaniowa

Gimnazjum                                  12.10-12.35 obiad