Regulamin

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

DEKLARACJA NA DOWÓZ  AUTOBUSEM  SZKOLNYM

REGULAMIN

DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW  AUTOKAREM SZKOLNYM

DOTYCZY

 • SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
 • GIMNAZJUM  IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

I. ORGANIZACJA DOJAZDÓW

§ 1. Dojazd uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu prowadzony jest zgodnie z opracowanym „Harmonogramem dowozu i odwozu uczniów” z poszczególnych miejscowości.

§ 2. Harmonogram dostosowany jest do planu zajęć lekcyjnych  w poszczególnych dniach tygodnia.

§ 3. Harmonogram zawiera informacje o godzinie odjazdu autokaru  z danej miejscowości do szkoły i godzinie odjazdu z przystanku sprzed szkoły.

§ 4. Rozkład kursów autokarów szkolnych umieszczony jest na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły, przed salą świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 5. W szczególnych okolicznościach, wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy autokarów na dany dzień mogą być zmienione. Taka informacja zostaje wówczas zamieszczona w wymienionych wyżej miejscach.

§ 6. Autokary szkolne odjeżdżają z przystanków punktualnie.

§ 7. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć -uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autokaru w świetlicy szkolnej zgodnie z bieżącymi wytycznymi dyrekcji szkoły.

§ 8. Uczeń zarejestrowany jako „dowożony” może wrócić do domu innym środkiem lokomocji za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) każdorazowo przedkładaną nauczycielowi/ wychowawcy świetlicy.

§ 9. Uczeń, który na stałe lub w wybrane dni tygodnia nie będzie korzystał z odwozów zobowiązany jest  dostarczyć do wychowawcy świetlicy stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).

§ 10. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem autokaru szkolnego  (wcześniejszym lub późniejszym), jeżeli w autokarze są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia z zajęć bądź z uczestnictwa   w dodatkowych zajęciach.

§ 11. Uprawniony uczeń ma prawo do powrotu autokarem szkolnym niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł do szkoły.

§ 12. Uczniowie na odwozy czekają w świetlicy szkolnej.

II. UCZEŃ OBJĘTY DOWOZEM DO SZKOŁY I ODWOZEM ZE SZKOŁY

§ 13.1. Uczeń ma prawo do:

 1. zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autokaru,
 2. zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy,
 3. zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autokaru,

2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwanie na przyjazd autokaru i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice.

§ 14.1. Uczeń ma obowiązek:

 1. Punktualnie przychodzić na miejsce odjazdu autokaru szkolnego.
 2. Punktualnie zgłaszać się do wychowawcy świetlicy przed wyjściem na przystanek przed szkołą.
 3. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
 4. Czekając na przyjazd autokaru przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.
 5. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autokaru, osoby czuwającej nad bezpieczeństwem w czasie dowozu oraz nauczyciela w czasie oczekiwania na dowóz.
 6. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem:
  1. do autokaru wsiadać za przyzwoleniem opiekuna, pojedynczo, wskazanym wejściem,
  2. po wejściu do autokaru natychmiast zająć miejsca, których nie zmienia się podczas jazdy,
  3. w czasie jazdy dbać o porządek i czystość, szanować wyposażenie autokaru,
  4. wstawać z miejsc dopiero po zatrzymaniu się pojazdu, za zgodą osoby nadzorującej jazdę,
  5. wychodzić wskazanymi drzwiami po wcześniejszym opuszczeniu pojazdu przez osobę nadzorującą,
  6. niezwłocznie zgłaszać osobie nadzorującej niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów.
 7. W czasie drogi do szkoły i drogi powrotnej zachowywać ostrożność, zasady   bezpieczeństwa, chodzić lewą stroną drogi.

§ 15.1. Uczniowi objętemu dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły zabrania się:

 1. Samodzielnego opuszczania szkoły i wychodzenia na przystanek.
 2. Biegania po placu szkolnym.
 3. Przepychania się przy wsiadaniu do autokaru.
 4. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela.
 5. Podchodzenia do autokaru do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozu.

§ 16.1. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu, uczeń może zostać ukarany:

 1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.
 2. Obniżeniem oceny z zachowania.

III. PRZEBIEG DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY

§ 17.1. ORGANIZACJA DOWOZÓW

1) Zadania osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów:

 1. troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autokaru (do czasu przyjazdu autokaru za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice),
 2. sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego  z regulaminem jazdy autokarem,
 3. sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wsiadaniu na przystanku przed szkołą,
 4. zgłaszanie dyrekcji ZPO wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.

2) Zadania szkoły:

a) przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich przybycia do budynku szkolnego i zgłoszenia się na lekcje lub zajęcia świetlicowe.

2. PRZEBIEG DOJAZDU DO SZKOŁY

1) Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autokaru (za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice).

2) Po przyjeździe autokaru na przystanek, osoba nadzorująca przejazd dzieci w autokarze  dba o zapewnienie bezpieczeństwa i wprowadza uczniów do środka (z tym momentem przejmuje odpowiedzialność za porządek w autokarze). Po dojechaniu do szkoły wyprowadza dzieci  z autokaru.

Z przystanku szkolnego do szkoły uczniowie udają się samodzielnie, wchodząc do obiektu szkolnego od strony szatni.

§ 18.1. ORGANIZACJA ODWOZÓW

1)  Zadania osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów:

 1. przejęcie grupy od nauczyciela – wychowawcy świetlicy sprawującego nadzór nad uczniami na  przystanku szkolnym z chwilą podjechania autokaru i wprowadzenia dzieci do pojazdu,
 2. troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autokaru,
 3. sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego  z regulaminem jazdy autokarem,
 4. sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wysiadaniu na przystankach w miejscowościach docelowych, a w razie potrzeby przeprowadzanie ich na drugą stronę jezdni,
 5. zgłaszanie dyrekcji ZPO wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.

2) Zadania szkoły:

 1. sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autokaru i wejścia dzieci do autokaru,
 2. sprawowanie opieki nad uczniami odjeżdżającymi (oczekującymi w świetlicy lub na przystanku szkolnym) do czasu przejęcia kontroli nad grupą przez osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów.

2. PRZEBIEG ODWOZU

 • Szkoła Podstawowa

1) Po zakończeniu lekcji:

a)  uczniowie  klas  I  -  III   (objęci   odwozem  do  domu)     pod   opieką   nauczyciela   kończącego

     lekcje  przychodzą do świetlicy lub do szatni, jeśli zaraz następuje odjazd autokaru szkolnego,

 1. uczniowie klas IV – VI ( objęci odwozem do domu)  samodzielnie i obowiązkowo zgłaszają się do

    wychowawcy świetlicy.

2) Pod opieką nauczyciela świetlicy uczniowie schodzą do szatni, przebierają się i razem wychodzą na teren placu szkolnego.

3) W chwili zatrzymania się na przystanku  autokaru szkolnego, uczniowie opuszczają plac szkolny i powoli- pod kontrolą osoby sprawującej nadzór w czasie przejazdów - wsiadają do pojazdu.

4) Od momentu wprowadzenia grupy do autokaru, nadzorujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

5) Po dojechaniu do kolejnych przystanków osoba nadzorująca wysiada pierwsza i wyprowadza wysiadających uczniów.

6) Jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, osoba ta przeprowadza je.

a) Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

 • Gimnazjum

7) Po zakończeniu lekcji bądź zajęć świetlicowych uczniowie samodzielnie schodzą do szatni,  przebierają się i wychodzą na przystanek autobusowy, gdzie oczekuje na nich nauczyciel/ wychowawca świetlicy sprawujący nadzór nad odwozami.      

8) W chwili zatrzymania się na przystanku poszczególnych autokarów, uczniowie opuszczają plac szkolny  i powoli wsiadają do pojazdu pod opieką osoby sprawującej nadzór w czasie dojazdów.

9) Od momentu wprowadzenia grupy do autokaru, osoba nadzorująca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów. Po dojechaniu do kolejnych przystanków osoba ta wyprowadza uczniów.

 1. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

§ 19. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor ZPO.

§ 20. Regulamin przyjęty podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.