Dzwonki

Kalendarz

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Regulamin dowozów i odwozów

DEKLARACJA NA DOWÓZ  AUTOBUSEM  SZKOLNYM

R E G U L A M I N

DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW  AUTOKAREM SZKOLNYM

dotyczy

Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie

 

 1. ORGANIZACJA DOJAZDÓW

 1. Dowóz do szkoły przysługuje uczniom, jeżeli ich odległość zamieszkania w stosunku do szkoły wynosi powyżej 3 km w przypadku uczniów klasy „0” oraz I-IV  oraz 4 km dla uczniów klas V-VIII.

 1. Rodzic w miesiącu czerwcu powinien złożyć stosowną deklarację dowozów ( załącznik nr 1 )  na kolejny rok szkolny   i w ten sposób zapisać dziecko na listę uczniów dojeżdżających (załącznik nr2)
 2. Jeżeli rodzic nie złoży stosownej deklaracji , dziecko nie będzie mogło korzystać z dowozów autokarem szkolnym.
 3. Dowóz przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy w obwodzie naszej szkoły.
 • 2. Dojazd uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu prowadzony jest zgodnie z opracowanym „Harmonogramem dowozu i odwozu uczniów” z poszczególnych miejscowości.

 

 • 3. Harmonogram dostosowany jest do planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia i może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego ( załącznik nr 3,załącznik nr 4).

 

 • 4. Harmonogram zawiera informacje o godzinie odjazdu autokaru z pierwszego przystanku z danej miejscowości do szkoły i godzinie odjazdu z przystanku sprzed szkoły.

 

 • 5. Rozkład kursów autokarów szkolnych i przedszkolnych umieszczony jest na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły, przed salą świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 • 6. W szczególnych okolicznościach, wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy autokarów na dany dzień mogą być zmienione. Taka informacja zostaje wówczas zamieszczona w wymienionych wyżej miejscach.

 

 • 7. Autokary szkolne odjeżdżają z przystanków punktualnie.

 

 • 8. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć -uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autokaru w świetlicy szkolnej zgodnie z bieżącymi wytycznymi dyrekcji szkoły.

 

 • 9. Uczeń zarejestrowany jako „dowożony” może wrócić do domu innym środkiem lokomocji za pisemną zgodą lub ustną informacją rodziców (prawnych opiekunów) przedkładaną nauczycielowi/ wychowawcy świetlicy.

 

 • 10. Uczeń, który na stałe lub w wybrane dni tygodnia nie będzie korzystał z odwozów zobowiązany jest dostarczyć do wychowawcy świetlicy stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców ( prawnych opiekunów) bądź poinformować wychowawcę ustnie.

 

 • 11. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem autokaru szkolnego (wcześniejszym lub późniejszym), jeżeli w autokarze są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia z zajęć bądź z uczestnictwa          w dodatkowych zajęciach.

 

 • 12. Uprawniony uczeń ma prawo do powrotu autokarem szkolnym niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł do szkoły.

 

 • 13. Uczniowie na odwozy czekają w świetlicy szkolnej.

 

 

 1. UCZEŃ OBJĘTY DOWOZEM DO SZKOŁY I ODWOZEM ZE SZKOŁY

 

 • 14.1. Uczeń ma prawo do:

 

 • zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autokaru,
 • zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy,
 • zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autokaru,
 • opieki w czasie oczekiwania na odwóz spod szkoły

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwanie na przyjazd autokaru i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice.

 

 • 15.1. Uczeń ma obowiązek:

 

 • Punktualnie przychodzić na miejsce odjazdu autokaru szkolnego.
 • Punktualnie zgłaszać się do wychowawcy świetlicy przed wyjściem na przystanek przed szkołą.
 • Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
 • Czekając na przyjazd autokaru przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.
 • Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autokaru, osoby czuwającej nad bezpieczeństwem w czasie dowozu oraz nauczyciela w czasie oczekiwania na dowóz.
 • W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem:
 1. do autokaru wsiadać za przyzwoleniem opiekuna, pojedynczo, wskazanym wejściem,
 2. po wejściu do autokaru natychmiast zająć miejsca, których nie zmienia się podczas jazdy,
 3. w czasie jazdy dbać o porządek i czystość, szanować wyposażenie autokaru,
 4. wstawać z miejsc dopiero po zatrzymaniu się pojazdu, za zgodą osoby nadzorującej jazdę,
 5. wychodzić wskazanymi drzwiami po wcześniejszym opuszczeniu pojazdu przez osobę nadzorującą,
 6. niezwłocznie zgłaszać osobie nadzorującej niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów.
 • W czasie drogi do szkoły i drogi powrotnej zachowywać ostrożność, zasady bezpieczeństwa, chodzić lewą stroną drogi.

 

 • 16.1. Uczniowi objętemu dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły zabrania się:

 

 • Samodzielnego opuszczania szkoły i wychodzenia na przystanek.
 • Biegania po placu szkolnym.
 • Przepychania się przy wsiadaniu do autokaru.
 • Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela.
 • Podchodzenia do autokaru do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozu.

 

 • 17.1. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu, uczeń może zostać ukarany:

 

 • Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.
 • Obniżeniem oceny z zachowania.

 

 

III. PRZEBIEG DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY

 

 • 18.1. ORGANIZACJA DOWOZÓW

 

1) Zadania osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów:

 1. troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autokaru (do czasu przyjazdu autokaru za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice),
 2. sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego z regulaminem jazdy autokarem,
 3. sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wsiadaniu na przystanku przed szkołą,
 4. zgłaszanie dyrekcji ZPO wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.

 

 

2) Zadania szkoły:

 1. a) przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich przybycia do budynku szkolnego i zgłoszenia się na lekcje lub zajęcia świetlicowe.

 

 1. PRZEBIEG DOJAZDU DO SZKOŁY

 

1) Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autokaru (za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice).

 

2) Po przyjeździe autokaru na przystanek, osoba nadzorująca przejazd dzieci w autokarze dba                                o zapewnienie bezpieczeństwa i wprowadza uczniów do środka (z tym momentem przejmuje odpowiedzialność za porządek w autokarze). Po dojechaniu do szkoły wyprowadza dzieci  z autokaru.

Z przystanku szkolnego do szkoły uczniowie udają się samodzielnie, wchodząc do obiektu szkolnego wyznaczonym wejściem zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Szkoły.

 

 • 19.1. ORGANIZACJA ODWOZÓW

 

1)  Zadania osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów

 1. przejęcie grupy od nauczyciela – wychowawcy świetlicy sprawującego nadzór nad uczniami na przystanku szkolnym z chwilą podjechania autokaru i wprowadzenia dzieci do pojazdu,
 2. troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autokaru,
 3. sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego z regulaminem jazdy autokarem,
 4. sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wysiadaniu na przystankach w miejscowościach docelowych i oddanie pod opiekę rodziców- uczniowie klas „0” i I-III
 5. zgłaszanie dyrekcji ZPO wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.

 

2) Zadania szkoły:

 1. sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autokaru i wejścia dzieci do autokaru,
 2. sprawowanie opieki nad uczniami odjeżdżającymi (oczekującymi w świetlicy lub na przystanku szkolnym) do czasu przejęcia kontroli nad grupą przez osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów.

 

 1. PRZEBIEG ODWOZU
 • uczniowie klas „0”
 • Uczniowie klas „0” objęci dowozem zarówno przed jak i po zajęciach przychodzą i wychodzą  na przystanek pod opieką pomocy nauczyciela przedszkola.
 • Od momentu wprowadzenia grupy do autokaru, nadzorujący przejmuje odpowiedzialność      za bezpieczeństwo dzieci.

    3)     Po dojechaniu do kolejnych przystanków osoba nadzorująca wysiada pierwsza i wyprowadza   wysiadających uczniów, oddając je pod piekę rodziców bądź opiekunów prawnych.

            4)    Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

 1.   a)   Jeżeli rodzic lub prawny opiekun nie zgłosi się na przystanek po dziecko,

przywożone  jest z powrotem do szkoły, skąd rodzic/ opiekun prawny musi je odebrać.

 

 • Uczniowie klas I - IV

1) Po zakończeniu lekcji:

 1. a) uczniowie klas  I – III   (objęci   odwozem  do  domu),    pod   opieką   nauczyciela   kończącego

lekcje  przychodzą do świetlicy, w przypadku, gdy nie ma odwozu bezpośrednio po zakończonych lekcjach lub do    szatni, w przypadku, gdy odwóz jest bezpośrednio po zakończonych lekcjach,

 1. uczniowie klas IV ( objęci odwozem do domu) samodzielnie i obowiązkowo zgłaszają się do

    wychowawcy świetlicy.

2) Pod opieką nauczyciela kończącego lekcje uczniowie schodzą do szatni, gdzie przekazywani są nauczycielowi świetlicy;  uczniowie przebywający w świetlicy schodzą do szatni z nauczycielem świetlicy, następnie przebierają się i razem wychodzą na teren placu szkolnego ( przystanek autobusowy).

 

3) W chwili zatrzymania się na przystanku  autokaru szkolnego, uczniowie opuszczają plac szkolny i powoli- pod kontrolą osoby sprawującej nadzór w czasie przejazdów - wsiadają do pojazdu.

 

4) Od momentu wprowadzenia grupy do autokaru, nadzorujący przejmuje odpowiedzialność   za bezpieczeństwo dzieci.

 

5) Po dojechaniu do kolejnych przystanków osoba nadzorująca wysiada pierwsza i wyprowadza wysiadających uczniów, oddając je pod opiekę rodziców bądź opiekunów prawnych, uczniowie klas I-III.

 1. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

 

 • Uczniowie klas V - VIII

 

6) Po zakończeniu lekcji bądź zajęć świetlicowych uczniowie samodzielnie schodzą do szatni,  przebierają się i wychodzą na przystanek autobusowy, gdzie oczekuje na nich nauczyciel/ wychowawca świetlicy sprawujący nadzór nad odwozami.      

 

7) W chwili zatrzymania się na przystanku poszczególnych autokarów, uczniowie opuszczają plac szkolny     i powoli wsiadają do pojazdu pod opieką osoby sprawującej nadzór w czasie dojazdów.

 

8) Od momentu wprowadzenia grupy do autokaru, osoba nadzorująca przejmuje odpowiedzialność      za bezpieczeństwo uczniów. Po dojechaniu do kolejnych przystanków uczniowie samodzielnie wysiadają                         z autobusu.

 1. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
 • 20. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor ZPO.
 • 21. Regulamin został zatwierdzony przez dyrektora ZPO i obowiązuje z dniem podpisania, tj:

 

 

 

 

 

Sporządził:                                                                                                                     Zatwierdził:

 

…………………………………………                                                            ………………………………………

( data i podpis)                                                                                                                              ( data i podpis)

 

 

Przedstawiono do akceptacji Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Piekoszowie w dniu 25.02.2020r.

Zapoznałem się z regulaminem. Podpis nauczyciela ( załącznik nr 5):