„„Jeśli nie ITT (Internet, telefon, telewizja) – to co?”

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Regulamin Konkursu Plastycznego pt.

„Jeśli nie ITT

 (Internet, telefon, telewizja) – to co?”

1. Organizator:  świetlica gimnazjum i nauczyciel plastyki.

2. Cele konkursu:

     zaprezentowanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego od Internetu, telefonu i telewizji;

     pokazanie  sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego;

     edukacja plastyczna młodzieży.

 

3. Odbiorcy: uczniowie klas I – III gimnazjum w Piekoszowie.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:    

     wykonanie samodzielnej pracy plastycznej  w formacie A3 w dowolnej technice;

     uczestnicy konkursu mogą wykonać maksymalnie 1 pracę.

5. Ocenie będzie podlegać: sposób ujęcia tematu, pomysłowość oraz staranność wykonania. Organizatorzy pozostawiają dowolność w interpretacji tematu konkursu.

6. Termin: Podpisane  na odwrocie prace plastyczne należy zgłaszać doświetlicy gimnazjum lub nauczyciela plastyki – p. Zenona Kobiec do dnia19. 01. 2017 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20.01.2017 r.

8. Dostarczonych  na konkurs prac organizatorzy  nie zwracają.

9. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej szkoły prezentowania na wystawie pokonkursowej.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Małgorzata Pietrzykowska

Ewa Zaród

Katarzyna Lis

Zenon Kobiec