Regulamin świetlic ZPO

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

REGULAMIN PRACY ŚWIETLIC SZKOLNYCH

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE

 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
 • GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

 • Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze

zm.). W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły, z których wynika, że

szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z dnia

19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Zał. 2 §7

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich

rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba

uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

Za zorganizowanie w szkole świetlicy odpowiada dyrektor. Środki finansowe na jej działalność,

w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie świetlicy, zapewnia organ prowadzący szkołę.

Pracę świetlic szkolnych, wychowawców i kierownika świetlic regulują Statuty Szkoły.

Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej:

„Rozdział1.

Pkt. 6. Szkoła prowadzi świetlicę z dożywianiem.

Rozdział 2

§8 pkt. 1) Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

Rozdział 4.

§36. Szkoła prowadzi świetlicę. Zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych. Cele działania świetlicy

określa regulamin, który stanowić będzie załącznik do niniejszego statutu.

Rozdział 6

§46 pkt.14) do pomocy socjalnej w następującej formie:

a) możliwości korzystania ze świetlicy i stołówki w pierwszej kolejności,

b) dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w ciężkiej sytuacji materialnej istnieje

możliwość sfinansowania w całości lub częściowo kosztów obiadu, zakupu podręczników lub odzieży

z funduszy Rady Rodziców”.

Wyciąg ze Statutu Gimnazjum:

„Rozdział IV.

§36.

1) Szkoła prowadzi świetlicę. Zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych nie przekraczających 30

uczniów. Cele działania świetlicy określa regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

2) Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

3) Główne cele i zadania pracy świetlicy to:

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

b) organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań zamiłowań i uzdolnień

muzycznych, plastycznych, itp.,

c) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieniczno -estetycznych,

d) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

4) Świetlica szkolna prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

5) Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy ustala corocznie dyrektor

szkoły w konsultacji z kierownikiem świetlicy.”

Świetlice szkolne są integralną częścią Zespołu - w swojej programowej działalności realizują cele i zadania

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych

przyjętych w Planie Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programie Profilaktyki i w Planie

rozwoju szkoły na dany rok szkolny.

§ 1

CELE ŚWIETLIC:

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach przed i po lekcjach,

zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć.

2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

4. Zapewnienie warunków do rekreacji.

5. Łagodzenie niedostatków wychowawczych związanych z niewydolnością rodziny oraz eliminowanie

zaburzeń zachowania.

§ 2

Świetlice są pozalekcyjną formą opiekuńczo- wychowawczej działalności Zespołu przeznaczoną dla uczniów,

którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć oraz uczniów dojeżdżających do szkoły.

ZADANIA ŚWIETLICY:

1. Zapewnienie opieki podczas oczekiwania na odjazd autobusów szkolnych.

2. Aktywizacja w zakresie: rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

3. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

4. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia , efektywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

5. Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów.

6. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

7. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

8. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem

rozwiązywania trudności wychowawczych oraz pomocy socjalnej rodzinom uczniów mającym trudną

sytuację materialna bądź losową.

9. Zapewnienie dożywiania w stołówce szkolnej.

§3

1. W realizacji zadań świetlice szkolne współpracują z dyrekcją Zespołu , radami pedagogicznymi,

rodzicami uczniów oraz instytucjami, których obszarem działań jest edukacja, opieka, oświata oraz

bezpieczeństwo i profilaktyka.

2. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej

Świetlicy, układanego przez nauczycieli - wychowawców, na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny

z Planem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programem Profilaktyki i Planem rozwoju szkoły na

dany rok szkolny. Plan składa się z 2 części: pierwsza jest wspólna dla świetlic Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum, druga część jest wyodrębniona dla każdej ze szkół (bowiem wynika z planów

i programów danej placówki, o których mowa powyżej).

3. Świetlica szkolna ,o ile zaistnieje taka potrzeba, zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas

nieobecności nauczyciela danego przedmiotu.

§4

FUNKCJE ŚWIETLICY:

1. Opiekuńcza- czuwa nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci.

2. Wychowawcza- pozwala rozwijać i kształtować postawy moralne, uczucia, a także pożądane cechy

charakteru.

3. Dydaktyczna- uczy, wyrównuje braki, pomaga w nauce.

§5

ROLA ŚWIETLICY

1. W odniesieniu do dzieci:

 • Zapewnienie bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Sprawowanie nad uczniami opieki do czasu ich odwozu ze szkoły.

2. W odniesieniu do rodziców:

 • Wspomaganie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych..
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Profesjonalna opieka nad dzieckiem w czasie pozalekcyjnym.

3. W odniesieniu do szkoły:

 • Praca poza systemem lekcyjnym.
 • Kształtowanie kreatywnych postaw podopiecznych.
 • Realizacja zadań statutowych szkoły.

§6

ORGANY ŚWIETLIC SZKOLNCH:

1. Dyrekcja.

2. Kierownik świetlicy.

3. Rada Pedagogiczna.

§ 7

ZADANIA KIEROWNIKA ŚWIETLIC:

1. Planowanie, organizowanie, kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą oraz dydaktyczną.

2. Organizacja dożywiania w stołówce szkolnej oraz cateringu.

3. Dysponowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły funduszami na wyposażenie świetlicy i na zakup

pomocy dydaktycznych.

4. Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w kontaktach z instytucjami oświaty i kultury

w sprawach dotyczących świetlic.

5. Organizacja spotkań zespołu samokształceniowego wychowawców świetlic i pedagogów ZPO.

§8

ZADANIA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC:

1. Planowanie, organizowanie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych.

2. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.

3. Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności podopiecznych.

4. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej wychowanków.

5. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

6. Organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku.

7. Współpraca i współdziałanie ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

8. Pełnienie dyżurów na przystanku szkolnym podczas odwozów dzieci ze szkoły.

9. Pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej podczas obiadu.

10. Współpraca z dyrektorem, kierownikiem świetlic oraz Radą Pedagogiczną w celu organizacji pracy

w świetlicy szkolnej i realizacji Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej Świetlicy.

§9

PRACA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC

1. Pensum nauczyciela świetlicy wynosi 26 godzin tygodniowo.

2. Nauczyciele –wychowawcy świetlicy są zobowiązani do realizacji dodatkowych zajęć w wymiarze

2 godzin tygodniowo z art. 42,ust2,pkt2KN.

3. W świetlicy szkolnej dodatkowe godziny z art.42,ust.2,pkt2KN realizują wskazani nauczyciele

przedmiotowi wg wyznaczonego harmonogramu pracy. Nauczyciele ci zobowiązani są do

opracowania własnego programu realizacji godzin wzbogacających ofertę pracy świetlicy szkolnej .

Zajęcia te mogą mieć charakter:

 • pomocy dzieciom w nauce, odrabiania prac domowych, sprawowania opieki świetlicowej;
 • zwiększające szanse edukacyjne uczniów: rozwijające zainteresowania, praca z uczniem

zdolnym ( zajęcia fakultatywne , zajęcia prowadzone z grupami uczniów lub pojedynczo

w ramach realizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizacja projektów

edukacyjnych), praca z uczniem mającym trudności

w nauce ( zajęcia wyrównawcze, korekcyjne, uzupełniające, wspomagające).

4. Nauczyciele realizujący w świetlicy godziny z art. 42,ust2,pkt2KN dokonują zapisu tematu w dzienniku

zajęć świetlicowych oraz dodatkowo w dzienniku realizacji w/w godzin.

5. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do pełnienia dyżurów w stołówce szkolnej i w czasie odwozów

według ustalonego z Kierownikiem świetlicy i zatwierdzonego przez wicedyrektora Zespołu

harmonogramu (dotyczy również nauczycieli realizujących godziny z art.42,ust.2,pkt2KN).

§ 10

DOKUMENTACJA ŚWIETLIC:

1. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej Świetlicy.

2. Miesięczny plan pracy nauczycieli- wychowawców.

3. Dziennik zajęć świetlicowych.

4. Dziennik realizacji godzin z art.42,ust2,pkt2KN.

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

6. Oświadczenia rodziców pozwalające na samodzielny powrót dziecka do domu.

7. Dzienny wykaz uczniów na zajęciach świetlicowych :

 • Szkoła Podstawowa- sporządzany na kartach „Dziennej ewidencji frekwencji uczniów”,
 • Gimnazjum – sporządzany w „Zeszycie ewidencji dziennej”.

8. Wykaz uczniów korzystających z dożywiania, w tym refundowanego przez GOPS.

9. Wykaz uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości.

10. Regulamin pracy świetlic szkolnych.

11. Regulamin sprawowania opieki nad uczniami ZPO w Piekoszowie w czasie dowozu i odwozu

autokarem szkolnym.

12. Regulamin stołówki szkolnej.

13. Sprawozdania semestralne z działalności świetlicy.

14. Protokoły spotkań zespołu samokształceniowego wychowawców świetlic i pedagogów ZPO.

15. Strona internetowa świetlicy szkolnej.

16. Kroniki.

17. Harmonogram godzin pracy nauczycieli – wychowawców świetlic.

18. Harmonogram dyżurów nauczycieli na przystanku szkolnym i w stołówce.

§11

KWALIFIKACJA DZIECI DO ŚWIETLICY

1.Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie, wyłącznie na podstawie

pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na „Karcie zgłoszenia dziecka do

świetlicy”, która zawiera następujące dane:

 • Imię i nazwisko dziecka.
 • Data urodzenia.
 • Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów) .
 • Adres zamieszkania.
 • Kontakt telefoniczny do rodziców.
 • Informacje o dziecku (stan zdrowia, zainteresowania, zachowania problemowe).
 • Informacja o godzinach pracy zawodowej rodziców i miejscowości, w której znajduje się zakład

pracy.

 • Informacja o czasie przebywania dziecka w świetlicy.
 • Zasady opuszczania świetlicy.

2. Świetlica przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla uczniów dojeżdżających do szkoły i zapisanych

przez rodzica oraz dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub wychowawczo

zaniedbanych. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do opieki świetlicowej mają:

 • Szkoła Podstawowa - uczniowie dojeżdżający do szkoły, uczniowie nie uczęszczający na

lekcje religii i wdżwr ( podział na grupy) oraz zwolnieni z zajęć z przyczyn zdrowotnych, także

dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki przed lekcjami lub po zajęciach (z powodu

pracy zawodowej);

 • Gimnazjum - uczniowie dojeżdżający do szkoły, nie uczęszczający na lekcje religii,

na lekcje wdżwr ( podział na grupy) i zwolnieni z zajęć z różnych przyczyn ( zdrowotnych,

z orzeczeniami-zwolnieni z dodatkowego języka) .

3.Kwalifikacji i przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje „Komisja kwalifikacyjna uczniów do opieki świetlicowej”,

powołana przez wicedyrektora zespołu, w skład, której wchodzą nauczyciele – wychowawcy świetlicy,

kierownik świetlicy i pedagog szkolny. Zapisy uczniów odbywają się na podstawie wypełnionych i złożonych

przez rodziców Kart zgłoszenia dziecka do świetlicy (do końca września danego roku szkolnego).

4.Komisja pracuje w oparciu Kodręby „Regulamin rekrutacji”.

§ 12

ORGANIZACJA PRACY:

1.Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2. Świetlice szkolne czynne są w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole w godzinach:

 • Szkoła Podstawowa - 6.30 do 16.30.
 • Gimnazjum -godziny pracy dostosowane są do planu pracy szkoły i odwozów.

3. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa każdorazowo

Dyrektor ZPO.

4.Nauczyciel- wychowawca świetlicy odpowiada za dzieci , które zgłaszają swoją obecność na zajęciach

świetlicowych i których pobyt odnotowany jest w kartach „Dziennej ewidencji frekwencji uczniów” lub

„Zeszycie ewidencji dziennej”.

5.Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane, do nauczyciela –

wychowawcy świetlicy, na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie. W przypadku braku pisemnej

informacji od rodziców, dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy, w inny niż zgłoszony w Karcie sposób.

6.Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania

dziecka.

7.W przypadku, nieodebrania dziecka ze świetlicy do godziny 16.30 i braku kontaktu telefonicznego

z rodzicem, lub, kiedy dziecko chce odebrać rodzic będący pod wpływem alkoholu albo dziecko odmawia

powrotu do domu, dziecko zostanie odwiezione na Komisariat Policji w Chęcinach.

8.Powtarzające się sytuacje niepunktualnego odbierania dziecka ze świetlicy, będą skutkowały skreśleniem

ucznia z listy uczestników świetlicy.

§ 13

PRAWA WYCHOWANKA ŚWIETLICY:

1. Właściwie zorganizowana opieka gwarantująca bezpieczeństwo.

2. Podmiotowe i życzliwe traktowanie.

3. Swoboda wyrażania myśli i przekonań.

4. Opieka wychowawcza.

5. Uczestnictwo w zajęciach zgodnych z zainteresowaniami.

6. Szacunek, ochrona przed przemocą fizyczną i psychiczną.

7. Pomoc w nauce.

§ 14

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA ŚWIETLICY:

1. Współpraca w procesie opieki i wychowania oraz kształcenia.

2. Bezpieczne zachowanie nienarażające siebie i innych wychowanków na utratę zdrowia czy życia.

3. Kulturalne zachowanie i przestrzeganie zasad współżycia.

4. Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.

5. Ponoszenie odpowiedzialności za swoje postępowanie.

§ 15

NAGRADZANIE WYCHOWANKÓW:

1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 • wyróżniające się zachowanie,
 • troskę i opiekę nad potrzebującymi, młodszymi kolegami,
 • pomoc koleżeńską innym w odrabianiu prac domowych,
 • zaangażowanie w akcje i przedsięwzięcia prowadzone przez świetlicę,
 • wzorową działalność na rzecz świetlicy.

2. Rodzaje nagród:

 • pochwała wychowawcy świetlicy wpisana do klasowego „Zeszytu uwag i spostrzeżeń”,
 • pochwała wychowawcy świetlicy w obecności innych podopiecznych,
 • pochwała wychowawcy świetlicy wobec klasy;
 • pochwała wychowawcy świetlicy wobec wychowawcy klasy;
 • pochwała wychowawcy świetlicy wobec rodziców;
 • pochwała wicedyrektora zespołu wobec klasy;
 • pochwała wicedyrektora zespołu wobec uczniów całej Szkoły;
 • dyplom ;
 • list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
 • nagroda rzeczowa.

§ 16

KARANIE UCZNIÓW

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

 • nieprzestrzeganie zapisów STATUTU SZKOŁY;
 • łamanie „REGULAMINU ŚWIETLIC”,
 • nieprzestrzeganie „Regulaminu DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW AUTOKAREM

SZKOLNYM”

 • samowolne opuszczanie świetlicy;
 • zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
 • wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

2. Rodzaje kar:

 • upomnienie wychowawcy świetlicy ;
 • upomnienie wicedyrektora Zespołu;
 • uwaga wychowawcy świetlicy wpisana do klasowego „Zeszytu uwag i spostrzeżeń”,
 • nagana wychowawcy świetlicy wpisana do klasowego „Zeszytu uwag i spostrzeżeń”,
 • nagana wychowawcy świetlicy w obecności innych podopiecznych,
 • nagana wychowawcy świetlicy wobec klasy;
 • nagana wychowawcy świetlicy wobec wychowawcy klasy;
 • nagana wychowawcy świetlicy wobec rodziców;
 • nagana wicedyrektora zespołu wobec klasy;
 • nagana wicedyrektora zespołu wobec uczniów całej Szkoły;
 • nagana wicedyrektora zespołu wobec w obecności rodziców;
 • nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach do momentu zniesienia kary

przez wicedyrektora Zespołu na wniosek wychowawcy świetlicy;

 • nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez

wicedyrektora na wniosek wychowawcy.

§ 17

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

1. Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez:

 • Kontakt bezpośredni podczas odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Rozmowy telefoniczne.
 • Rozmowy podczas organizowanych w szkole wywiadówek, spotkań z rodzicami.

2. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy zostaną obciążeni odpłatnością za

zniszczony sprzęt.

§ 18

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor ZPO.

ANEKS nr 1

 DO REGULAMINU

PRACY ŚWIETLIC SZKOLNYCH W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE

Zmienia się zapis w: Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej, nadaję mu się brzmienie:

„ Rozdział VI” Organizacja szkoły

 • 44 Do realizacji celów statutowych szkoła posiada własną:

3) świetlicę

Świetlica szkolna.

 • 57.1. Szkoła prowadzi świetlicę.
 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków nauki własnej i rekreacji.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, posiada odrębne pomieszczenia oraz sprzęt.
 3. 1) świetlicy zatrudnia się nauczycieli wychowawców.
 4. Bezpośredni nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy szkolnej prowadzi kierownik świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie.
 5. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych szkoły, potrzeb wychowanków i ich rodziców.
 6. Działalność świetlicy precyzuje Regulamin Pracy Świetlic Szkolnych.

Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 • 77.1 W świetlicy szkolnej zatrudnieni są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 1. Do obowiązków wychowawcy świetlicy należy w szczególności;

1) organizowanie pomocy uczniom w nauce ( odrabianie prac domowych);

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;

3) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spędzania wolnego czasu;

4) organizowania zajęć służących rozwijaniu zainteresowań uczniów;

5) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy;

6) opieka nad uczniami dowożonymi do szkoły-wyprowadzanie uczniów na przystanek i oczekiwanie tam z nimi na ich odjazd autobusem szkolnym;

7) pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej w czasie przerwy obiadowej;

8) na zlecenie dyrektora szkoły realizacja doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

Zmienia się zapis w: Wyciąg ze Statutu Gimnazjum  nadaję mu się brzmienie:

„ Rozdział III”

 • 4 pkt 21. zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej.
 • 84§§

Świetlica szkolna

 1. Szkoła prowadzi świetlicę. Zajęcia są prowadzone w grupach nie przekraczających 30 uczniów. Cele i zadania świetlicy określa regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.
 2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 3. Główne cele i zadania pracy świetlicy to:

1). Organizowanie  pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki.

2). Organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań , zamiłowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych, itp.

3). Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieniczno-estetycznych.

4). Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

 1. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy ustala corocznie Dyrektor szkoły w konsultacji z kierownikiem świetlic.

 

 • 85

  Szczegółowo pracę i zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej reguluje odrębny dokument Regulamin świetlic.

„ Rozdział XII.” Organizacja szkoły.

 • 89
 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:

5) świetlicę

 • 3.2 ppkt b) zmienia się treść: Plan jest spójny dla świetlic Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z podziałem na zadania dla poszczególnych Placówek.
 • 7.1 Zadania Kierownika Świetlic.

Zmienia się w brzmieniu punkt 2: Organizacja żywienia i dożywiania

w stołówce szkolnej i przedszkolnej oraz szkół korzystających z cateringu.

Dodaje się punkty w brzmieniu:

6.Sprawowanie nadzoru nad odwozami w ZPO w Piekoszowie.

7.Wdrażanie edukacyjnych programów żywieniowych typu: „ Owoce i warzywa w szkole”, „ Mleko w szkole”.

 1. Współdziała z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z różnych gmin odnośnie organizacji i rozliczania dożywiania dzieci i młodzieży ZPO oraz szkól korzystających z cateringu.
 2. Pobieranie i naliczanie odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.
 3. Dokonuje rozliczeń wpłat na podstawie tygodniowych raportów.
 4. Nadzoruje i monitoruje miesięczne rozliczenia wpłat szkół korzystających z cateringu.
 5. Sporządza dzienne polecenie wydawania posiłków ZPO oraz catering.
 6. Sporządza miesięczne zestawienia przychodu i rozchodu kosztów związanych z żywieniem .
 • 8.1 Zadania wychowawców świetlic.

Dodaje się punkty w brzmieniu:

 1. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
 2. Organizowanie i udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 3. Współpraca z instytucjami oświatowo-kulturowymi w realizacji zadań świetlicy .
 4. Włączanie się i organizacja akcji społecznych i charytatywnych na terenie szkoły i środowiska lokalnego.
 • 9.1 Praca wychowawców świetlic.

Pkt 3. Otrzymuje brzmienie: Nauczyciele – wychowawcy świetlicy realizują dodatkowe godziny zajęć edukacyjno-wychowawczych w wymiarze 2 godzin tygodniowo, dokonują zapisu tematów zajęć w Dzienniku zajęć świetlicowych.

 • 10. Dokumentacja świetlic.

Pkt 4,6  zostaje anulowany.

Pkt  7 zmienia się zapis: Dzienny wykaz obecności uczniów na zajęciach świetlicowych Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum sporządzany na wykazie „ Dzienna ewidencja frekwencji uczniów na zajęciach świetlicowych” , cyframi zaznacza się obecność dziecka na poszczególnych godzinach zajęć.

Pkt 18 zostaje anulowany.

 • 11. Kwalifikacja dzieci do świetlicy.

Pkt.1 Zmienia się treść zapisu: … na „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” która zawiera: wzór  karty Szkoła Podstawowa- załączniki nr 1,  wzór karty – załącznik nr 2.

 Wzór zapisu  dotychczasowej karty anulowano.

Pkt3 . Zmienia się treść zapisu: Kwalifikacji i przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie  wypełnionych i złożonych Kart zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Pkt.4 Anulowano.

 • 12.Organizacja pracy.

 pkt 4 Zmienia się treść zapisu: Nauczyciel – wychowawca świetlicy odpowiada za dzieci, które zgłaszają swoją obecność na zajęciach świetlicowych i których pobyt odnotowany jest w dziennej ewidencji frekwencji uczniów na zajęciach świetlicowych Gimnazjum, Szkoły Podstawowej