REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI I JEJ BOHATEROWIE”

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI I JEJ BOHATEROWIE”

 

 1. Cele Konkursu

Celem Konkursu „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI I JEJ BOHATEROWIE” jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat wielkich Polaków mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny. 

Inne, nie mniej ważne cele to:  

 • krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń;
 • promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw;
 • uczenie szacunku dla podstawowych praw człowieka i wolności;  
 • kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych państw, narodów, kultur;
 • promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny;
 • uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
 • promocja edukacji historycznej dzieci i młodzieży;
 • poznawanie przez młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa;
 • ukazywanie młodzieży wielkich bohaterów narodowych jako pozytywnych wzorców do naśladowania; 
 • promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Polski oraz własnego regionu, miasta, powiatu; docieranie do świadków historii i przez to lepsze zrozumienie wydarzeń, w których oni uczestniczyli.
 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na prezentację multimedialną „100 lat niepodległości i jej bohaterowie” jest świetlica szkolna (kierownik i wychowawcy świetlicy)

 1. Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VIII SP i III GIMNAZJUM

 1. Forma udziału uczniów w konkursie

Uczniowie wykonują prezentację złożoną maks. z 20 slajdów (min 10 slajdów) w programie Microsoft Office Power Point, Prezi lub innym, pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne.

W prezentacji powinny znaleźć się: krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia ,prezentacje mogą wzbogacać także: film, dźwięk, muzyka, piosenka.

Każda prezentacja multimedialna powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora; klasa; tytuł pracy. Prace proszę dostarczyć na płycie CD, DVD lub Pendrive do p. Adama Kwietnia, p. Małgorzaty Pietrzykowskiej p. Jadwigi Król do 09-11-2018.