Dzwonki

Kalendarz

December 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sprawozdanie świetlica gimnazjum, kierownik świetlic z dożywianiem - I okres roku szkolnego 2016/17

Kierownik Świetlic:  Małgorzata Pietrzykowska 14h

Wychowawcy świetlicy: Beata Ziental 2h, Małgorzata Pietrzykowska  12h ,Ewa Zaród  18  h, Katarzyna Lis 6 h

Wychowawcy świetlicy, wraz z uczniami realizowali zadania zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy ustalonym na rok szkolny 2016/2017, planem pracy dydaktyczno – wychowawczym, Programem Profilaktyki Gimnazjum oraz Programem Wychowawczym Gimnazjum. Wśród najważniejszych zadań należy wymienić:

 1. Realizacja działań z obszaru Szkolnego Programu Profilaktycznego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci  i ochrony przed negatywnym wpływem mediów, tj.  przygotowanie gazetki tematycznej pt. „ABC bezpiecznego korzystania  z Internetu, telefonu, telewizji”, ulotki informacyjnej dla rodziców pt. „Bezpieczeństwo w sieci”, szkolnego konkursu plastycznego pt. „Jeśli nie ITT (Internet, telefon, telewizja) – to co?”.
 1. 2. Współtworzenie i aktualizacja strony internetowej świetlicy – przygotowywanie i umieszczanie informacji związanych  z pracą świetlicy, szkoły  oraz towarzyszącymi jej działaniami.
 2. 3. Przygotowanie i realizacja we współpracy z pedagogiem szkolnym akcji „Tydzień dla zdrowia” pod hasłem Apetyt na zdrowie (21 – 25.XI.2016 r.).:

ü  zorganizowano  Szkolny Dzień  Życzliwości  i Pozdrowień (21.XI.), w tym:

- prezentację wizualną na korytarzu na temat życzliwości;

- scenariusz dla wychowawców na godziny wychowawcze pt. „Życzliwość”;

- konkurs klasowy pt. „Wiersz/rymowanka  o życzliwości”. Laureat konkursu – klasa III c;

- ankietę dla uczniów na temat życzliwości,;

- życzenia dla Dyrekcji szkoły, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Grona Pedagogicznego;

- łańcuch życzliwości w świetlicy;

ü  przeprowadzono następujące konkursy:

- konkurs plastyczny przy współpracy z nauczycielem plastyki – p. Zenonem Kobiec na koszulkę z logo promującą zdrowy styl życia. Laureaci konkursu:  I miejsce: Hubert Kusiński, kl. 1a,

 wyróżnienia: Oliwia Sidło, kl.1c,   Paulina Piotrowska, kl. 2d, Blanka Wójcik, kl. 3a,  Jakub Pinda, kl. 1 d;

- konkurs kulinarny „Moje rodzinne gotowanie”. Laureat konkursu: Patrycja Wojtasińska, kl. 1d;

- konkurs wiedzowy „Omnibus zdrowia”. Laureat konkursu: Wiktoria Kusińska, kl. 2c;

- konkurs kulinarny „Master Chef Junior” (gościem specjalnym był dyrektor gastronomii -  p. Mirosław Ciołak). Laureaci konkursu:  I miejsce -  klasa 2b; II miejsce -  kl. 2a i 2c, III miejsce – klasa 1a i 1c.

ü  wykonano makietę piramidy zdrowia przy użyciu plastikowych nakrętek (uczniowie klasy 1d – Igor Podsiadły i Grzegorz Huk);

ü  przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I pt. „Palenie jest słabe”.

 1. Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych, przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych:

ü  konkursy organizowane w ramach „Tygodnia dla zdrowia”;

ü  III edycja Gminnego Konkursu  Plastycznego pt. „Boże Narodzenie – ozdoby świątecznego stołu i domu”. Wzięło w nim udział 117 uczniów z 6 szkół gminy Piekoszów. Nagrodzono 44 prace w 4 kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I – III, szkoła podstawowa klasy IV – VI, gimnazjum;

ü  Świętokrzyski Przyrodniczy Konkurs Plastyczno – Fotograficzny pt. „Świętokrzyska jesień”. Przygotowywanych do konkursu 13 uczniów. Laureaci konkursu: Nikola Szafulska, kl. 2c (konkurs plastyczny), Zuzanna Klimkiewicz, kl. 3d (konkurs fotograficzny);

ü  konkurs plastyczny we współpracy z nauczycielem plastyki – p. Zenonem Kobiec pt. „Jeśli nie ITT (Internet, telefon, telewizja) – to co?”. Laureaci konkursu: I miejsce  Hubert Kusiński, wyróżnienia- Zapała Julia kl.3d, Magdalena Sokołowska 3a, Wójcik blanka 3a.

 1. Opieka nad plastycznym wizerunkiem świetlicy i szkoły poprzez przygotowywanie gazetek informacyjnych, tematycznych i okolicznościowych oraz wystaw pokonkursowych.

 

 1. 6. Cykliczne spotkania wychowawców świetlicy ZPO w Piekoszowie w ramach  Zespołu Samokształceniowego Wychowawców Świetlicy: opracowywanie dokumentacji, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami, rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 1. 7. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu:

ü  przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych na kiermasz charytatywny przed Kościołem NNMP w Piekoszowie (18.XII.2016 r.) – wspieranie Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, Caritas Diecezji Kieleckiej;

ü  akcja charytatywna pt. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem – paczki dla potrzebujących rodzin” – przygotowanie 2 paczek przez uczniów, wolontariuszy i przekazanie ich przed Bożym Narodzeniem (22.XII.2016 r.)   potrzebującym rodzinom z gminy Piekoszów.

 1. Organizacja całorocznych akcji społecznych, charytatywnych, tj. zbiórka zużytych telefonów komórkowych, baterii, nakrętek dla niepełnosprawnych i chorych dzieci z gminy Piekoszów, żywności  i kocy dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Dyminach.
 2. Podnoszenie umiejętności wychowawczych, doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w kursach  i szkoleniach – kurs on - line na Platformie Edukacyjnej EDU - MACH pt. „Bezpieczeństwo w szkole” (19.IX. - 28.XI.2016 r.).
 3. Sprawozdanie  Kierownika Świetlic z Dożywianiem.
 1. 1.Kierownik świetlic z dożywianiem odpowiedzialny był  za koordynowanie oraz realizowanie zadań  pracy świetlic na terenie ZPO,  współorganizację  żywienia i dożywiania na terenie ZPO oraz szkół   i przedszkoli korzystających z cateringu z terenu gminy Piekoszów., organizację i koordynację dowozów i odwozów w ZPO. Jako wychowawca świetlicy realizował harmonogram,     zadania i plan zajęć świetlicowych. W ramach tych zadań podejmował następujące działania:
 • koordynował  projekty: „ Szklanka mleka”  (330 uczniów korzysta z tego  programu);„ Owoce i warzywa w szkole” (korzysta 280 uczniów z klas I-III) oraz „ Mechanizm Administrowania  i Rozdysponowania owoców i warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży”, dostawa 9.500 tony jabłek w dniu 19.12.2016 roku, marchewki w dn. 23.01.2017. W związku z realizacją wyżej wymienionych programów stale  współpracował  z Agencją Rynku Rolnego    w Kielcach, dokonał  podsumowania  działań towarzyszących realizacji projektu: Szklanka mleka- ankieta do ARR VIII. 2016 r.
 • dokonał obserwacji zajęć świetlicowych p. Renaty Podstawki  ( dn. 12.01,2017) oraz Joanny Jarząbek ( 17.01.2017), E. Zaród ( 12.XII.2016).
 • koordynował i współopracowywał  dokumentację: Roczny Plan Pracy Świetlic, harmonogram dowozów uczniów do szkoły, plan pracy nauczycieli świetlicy, sprawozdania z pracy świetlic szkolnych, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wychowawców Świetlic, harmonogram dyżurów w stołówce szkolnej i podczas dowozów, harmonogram dyżurów nauczycieli w świetlicy ( 14 X i 31 X dni wolne od zajęć dydaktycznych) przedkładał na bieżąco dokumentację pracy świetlic do dyrektora , był członkiem komisji rekrutacyjnej uczniów do klas 1, podziału uczniów do klas I, dokonał posumowania pracy świetlicy SP – kwestionariusz przedłożony do NIK ( 09.XII.2016).
 • był liderem Zespołu Wychowawczego Nauczycieli  Świetlic Szkolnych i realizował zadania wynikające z funkcji lidera zespołu.
 • jako wychowawca świetlicy  realizował dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej  SP ( 2 godziny tygodniowo w godz.6.30-8.30).
 • dokonał weryfikacji pilnych potrzeb  i zakupił z pieniędzy budżetowych  do świetlic szkolnych pomoce i gry dydaktyczne,  stolikowe  na kwotę: 2.288.19 zł , do  świetlicy Gimnazjum zakupiono krzesła szt.. 30 na kwotę 2099.99, pomalowano pomieszczenie świetlicy SP.
 1.  Kierownik świetlic był opiekunem i współrealizatorem  projektu : „ Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie promują zdrowy styl życia” realizowanego w ramach rządowego programu: „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”( opracowanie wniosku, realizacja szeregu zaplanowanych działań , sprawozdanie i przedłożenie do UG z realizacji projektu, prowadzenie zakładki na stronie internetowej Gimnazjum z przebiegu realizacji zadań, działań projektowych  pt „ Apetyt na zdrowie”).
 2. Kierownik świetlic był odpowiedzialny za organizację żywienia i dożywiania na terenie ZPO oraz szkół i przedszkoli korzystających z cateringu z terenu Gminy Piekoszów  w zakresie:

       - sporządzał  umowy dla szkól korzystających z cateringu na rok. szk.2016/2017

       - sporządzał ewidencję wpłat za żywienie szkół i przedszkoli,                                                                                

         - sporządzał miesięczny bilans kosztów za żywienie,

         - stale  współpracował z instytucjami w celu realizacji zadań: GPOS w Piekoszowie i Strawczynie, MGOPS w Łopusznie, szkołami  korzystającymi z cateringu, Urzędem Gminy,

- sporządzał  miesięczną ewidencję uczniów korzystających z dożywiania ( w ZPO oraz catering), przedkładanie do rozliczanie z GOPS i UG,

- współpracował w zakresie pobierania opłat za żywienie.

 1. Organizował  i koordynował  dowozy i odwozy  w ZPO w zakresie:

- nadzorował przebieg dowozów w ZPO, stale współpracował z przewoźnikiem, nauczycielami w celu: eliminacji zaistniałych problemów z zachowaniem uczniów , harmonogramu dowozów, bieżących zmian  i interwencji,

- modyfikował  dowozów i odwozów  wynikające z potrzeb szkoły,

- dostosowywał  dowozy do planu zajęć.

    Nauczyciele świetlic szkolnych wzorowo wywiązywali się z zaplanowanych zadań.  Sumiennie pełnili dyżury w stołówce szkolnej oraz podczas dowozów szkolnych. Współpracowali z kierownikiem, nauczycielami i rodzicami  odnośnie organizacji dowozów - ewentualnych zmian, interwencji dotyczących zachowania uczniów. Systematycznie prowadzili dokumentację działalności świetlic, na bieżąco rozwiązywali zaistniałe problemy wychowawcze m. in. wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych w świetlicach szkolnych. Wiele interwencji dotyczyło autokarów szkolnych, punktualności ich  przyjazdów, stanu technicznego pojazdów. Wszystkie problemy były na bieżąco rozwiązywane, a stanem technicznym autokarów zajęły się odpowiednie instytucje. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia otwarte, które pozwoliły na wymianę spostrzeżeń wychowawców świetlic na temat specyfiki i możliwości oddziaływań na uczniów podczas zajęć świetlicowych. Wspierali pracę szkoły na wielu płaszczyznach, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczo-opiekuńczych. Aktywnie pracowali w zespole wychowawczym. Utrzymywali  stały kontakt                z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, służyli  swoją pomocą w sytuacjach wymagających wsparcia. Zabiegali o doposażenie świetlic, estetyczny wygląd, dobór ciekawych  metod, środków dydaktycznych stosowanych podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W tym roku szczególny nacisk na zajęciach został położony na ruch i rozwój fizyczny uczniów: pozyskano na wyposażenie świetlicy stół do tenisa oraz grę piłkarzyki stolikowe. W związku z bieżącymi  potrzebami organizacji pracy świetlic  wychowawcy  społecznie realizowali dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej po 2 godziny tygodniowo: M. Pietrzykowska świetlica SP            ( środa ,40 h w sem. )   J. Jarząbek ( wtorek 40 h w sem) , R. Podstawka ( poniedziałek 36 h w sem.), E Zaród ( czwartek i piątek 37 h w sem.), k. Lis  ( wtorek  38h, w sem.). Łącznie w I okresie zrealizowano 191 godzin. Praca i funkcjonowanie świetlicy SP wspomagane było przez 21 nauczycieli  ( 28 h tygodniowo), prowadzili oni dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 6.30-8.00 ( poniedziałek, wtorek, środa, piątek).W ramach opieki świetlicowej wychowawcy świetlicy sprawowali zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Pani E. Zaród, w listopadzie zakończyła staż na nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele świetlicy systematycznie współpracowali w swoich działaniach z różnymi instytucjami                        i szkołami ,kierownikiem świetlic, wychowawcami, nauczycielami ZPO oraz rodzicami.

WNIOSKI DO REALIZACJI: 

- zwrócenie uwagi na systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia świetlicowe, zaktywizowanie do pracy,

-  zakup do świetlic szkolnych sprzętu sportowego, ruchowego,

- zwrócenie uwagi na punktualne dowozy uczniów do szkoły,

-  zakupienie  lub pozyskanie sprzętu komputerowego na potrzeby świetlic szkolnych.