Dzwonki

Kalendarz

December 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej

 dla klas 1-4 oraz klas 5-8

 w roku szkolnym 2019/20.

 

Kierownik świetlicy-  Małgorzata Pietrzykowska.   Wychowawcy świetlicy: Joanna Jarząbek (26 godz.), Renata Podstawka                           (26 godz.) i Beata Konarska (13 godz.), Małgorzata Pietrzykowska ( 12 godz.), Jadwiga Król (16 godz.)    Pozostali nauczyciele realizujący godziny w świetlicy:  Agnieszka Miśkiewicz (2 godz.).  Adam Kwiecień (9 godz.)                                                                                                                

Świetlica szkolna dla klas 1-4 pracowała w godzinach od 6.30 do 16.30, natomiast dla klas 5-8 od 8.00-14.20 lub 15.00( dostosowane do odwozów uczniów ze szkoły)    Do świetlicy szkolnej było zapisanych:

-  163 uczniów: 139 z klas  I-III i 24 z klas IV

-    ze świetlicy klas 5-8 w większości korzystali  uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym, a także uczniowie  podczas doraźnych zastępstw (nieobecność nauczyciela przedmiotowego).    167uczniów korzystało z dowozu autokarem szkolnym: 63 z Wincentowa,  64  z Podzamcza, 40 z Łazisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dożywianiem refundowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Piekoszowie oraz w Daleszycach  w   roku szkolnym było objętych ok. 20 uczniów. Z płatnych posiłków korzystało 155 uczniów.

Praca przebiegała zgodnie z Rocznym Planem Pracy Świetlicy  oraz planami miesięcznymi opracowywanymi przez wychowawców.                                                                                                        

We wrześniu zapoznano uczniów z obowiązującymi regulaminami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania: Regulaminem Świetlicy, Regulaminem Stołówki Szkolnej oraz Regulaminem sprawowania opieki w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły.   Na zajęciach świetlicowych obszernie poruszana była  właśnie ta tematyka dotycząca bezpieczeństwa. W związku z tym wykonano dwie gazetki edukacyjne dotyczące tego zagadnienia: „Bezpieczeństwo w domu i w drodze do szkoły” oraz „Bezpieczeństwo wypoczynku podczas ferii zimowych”.                                                                                             

 

Na przełomie października i listopada nauczyciele świetlicy szkolnej-     p J. Jarząbek i p. R. Podstawka zorganizowały i przeprowadziły  szkolny konkurs plastyczny dla klas 1-4 pod hasłem: „Jestem pomocny i koleżeński”. Celami konkursu było: rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz  potrzebujących pomocy, empatii, otwartości  i wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności bezinteresownego pomagania innym oraz kształtowanie postaw altruistycznych.

Podobnie jak w ubiegłych latach w świetlicy szkolnej zorganizowano wróżby andrzejkowe. W czasie zajęć przygotowano się do tego dnia wykonując elementy dekoracyjne do sali i potrzebne rekwizyty.
W miesiącu lutym, nauczyciele-wychowawcy świetlicy Beata Konarska , Jadwiga Król , we współpracy  z nauczycielem bibliotekarzem Iwoną Kuban, zorganizowały: Konkurs Poezji Miłosnej  dla uczniów naszej szkoły, który odbył się w świetlicy przeznaczonej dla klas: V – VIII. Celem konkursu było aktywizowanie dzieci, zachęcenie ich do poznawania poezji i literatury, oraz wskazywanie im form i sposobów spędzania wolnego czasu.                        

„Galeria świetlicy” zaprezentowała  wystawy z pracami plastycznymi uczniów- jesienną, zimową i wiosenną oraz wystawy pokonkursowe.  Nauczyciele świetlicy zgodnie z założeniami planu prowadzili zajęcia rozwijające  zainteresowania czytelnicze z elementami bajkoterapii pod hasłem „Książka uczy, bawi, wzrusza …”. Dobierane teksty miały na celu głównie propagowanie wzorowych postaw społecznych.

Regularnie  (w każdy piątek), prowadzone były zajęcia z cyklu: „Cała Polska  czyta dzieciom” - pod hasłem: „Książka moim przyjacielem”, których celem było przybliżenie uczniom korzyści wynikających z obcowania z książką.      

  1. Pietrzykowska przeprowadziła kolejną edycję gminnego konkursu  plastycznego pt.: „ Ozdoby świątecznego stołu i domu”. Na konkurs wpłynęło  61 praz ze szkół i przedszkoli gminy Piekoszów. 

Do istotnych zadań, które realizowano w ciągu całego pierwszego semestru należało udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz wdrażanie ich do samodzielnej pracy umysłowej. Organizowano również pomoc koleżeńską w nauce podczas pobytu dzieci w świetlicy.

Nauczyciele pełnili dyżury w stołówce oraz na przystanku szkolnym w czasie odwozu dzieci ze szkoły. Wspierali również pracę szkoły sprawując opiekę nad klasami za nieobecnych nauczycieli w liczbie ….. (policzę)                                                                                            

Współpracowali z kierownikiem świetlicy- panią Małgorzatą Pietrzykowską     w sprawach organizacyjnych, dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, z pedagogiem i wychowawcami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów. Utrzymywali stały kontakt z rodzicami wychowanków.

W I okresie zakupiono do świetlicy gry planszowe oraz materiały papiernicze na kwotę: 3.587,99 zł

Wszelkie ważne informacje dotyczące organizacji pracy świetlicy i podjętych przez nią działań umieszczane były na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej szkoły.

Odbywały się cykliczne spotkania wychowawców świetlicy ZPO w Piekoszowie w ramach Zespołu Samokszałceniowego Wychowawców Świetlic: opracowywanie dokumentacji, dzielenie się doświadczeniami     i spostrzeżeniami, rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 II okresie nauczyciele świetlicy pracowali zdalnie, przygotowując zajęcia edukacyjne publikowane na stronie internetowej szkoły. Ten sposób komunikacji umożliwiał dostęp do materiałów dużej liczbie uczniów,    w dowolnie wybranym przez nich czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Tematyka zajęć świetlicowych dotyczyła różnorodnych zagadnień: świąt okolicznościowych, zdrowia i bezpieczeństwa, ekologii, patriotyzmu i wartości w życiu człowieka. Przygotowane materiały zawierały bogatą ofertę, proponowały dzieciom: ciekawe projekcje filmowe, słuchowiska, piosenki, interaktywne zagadki i łamigłówki, zabawy słowne oraz zajęcia plastyczne      w różnych technikach.                                                                                              Opracowane treści były skierowane do uczniów w zróżnicowanym wieku   i miały różny stopień trudności. Zamieszczane zadania były obszerne i tym samym przewidziane do wykonania w ciągu kilku dni. Dawały też uczniom możliwość wyboru aktywności dostosowanych do własnych zainteresowań                                  i umiejętności.     Nauczyciele świetlicy- Joanna Jarząbek i Renata Podstawka opracowały  25 tematów zajęć edukacyjnych publikując  systematycznie na stronie internetowej szkoły dwa razy  w tygodniu lub jeden raz, jeśli tydzień nauki wynikający z kalendarza był krótszy.                                                                                                                                  

Pani Beata Konarska- nauczyciel bibliotekarz pracująca również w świetlicy szkolnej podczas nauczania zdalnego zaproponowała dzieciom 12 tematów  o charakterze edukacyjno – informacyjno – poznawczym, które regularnie umieszczała na szkolnej stronie internetowej, między innymi: obejrzenie mini albumu archiwalnych zdjęć szkolnych pod hasłem „Przeżyjmy to jeszcze raz” i cykl 3 zajęć pod tytułem „Podróże małe i duże palcem po klawiaturze” prezentujący ciekawe miejsca i zabytki do zwiedzania. Zaprosiła do udziału    w szkolnym konkursie plastycznym na wykonanie zakładki do książki oraz przedstawiła ofertę pozycji do czytania w materiale „Biblioterapia- książki mają moc.” Zgodnie z coroczną tradycją zaproponowała dzieciom udział  w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”.    Dzieci równocześnie miały możliwość korzystania z materiałów przygotowanych przez p. Konarską w ramach zdalnej działalności biblioteki szkolnej.    

Pani Jadwiga Król  - polonista oraz wychowawca świetlicy systematycznie opracowywała i publikowała zajęcia nauczania zdalnego. Wiele zajęć zawierało treści polonistyczne i wspomagało pracę nauczycieli uczących . Wirtualne spacery po muzeach i galeriach, poprzez propozycję zajęć można było zwiedzić najpiękniejsze i ciekawe miejsca.

Pani Małgorzata Pietrzykowska podczas zdalnych zajęć proponowała w jaki sposób przetrwać ten trudny czas, w jaki sposób zdrowo się odżywiać i nie marnować żywności. Zamieszczała scenariusze dotyczące zajęć relaksacyjnych, zasad dobrego wychowania, dbania o środowisko naturalne.

W tym okresie został również rozstrzygnięty konkurs na prezentację multimedialną pt.: „ Nie marnuj jedzenia-myśl ekonomicznie”, laureatem konkursu został Wojciech Myszura, uczeń klasy VIII a.  Zorganizowany został konkurs literacki  pt. „ List do mamy”. Wielu uczniów przesłało prace, listy które z kolei po opracowaniu graficznym i stylistycznym bezpośrednio dostarczone  zostały dla mam. Podobna sytuacja miała miejsce z okazji Dnia Ojca.

Kierownik świetlic stale i systematycznie wywiązywał się ze swoich niezmiennych obowiązków, wymienionych w poprzednich sprawozdaniach.

Z istotnych, dodatkowych  działań podjętych przez kierownika w 2019/2020 świetlic wymienić należy opracowanie i złożenie wniosku o pozyskanie funduszy  z projektu pt. „ Posiłek w szkole i w dom”, moduł III.  Za pozyskane pieniądze w kwocie 100.000 00 zł, z dofiansowaniem Gminy 20.000,00 zł przeprowadzono częściowy remont kuchni oraz doposażono kuchnię i stołówkę  w sprzęt AGD.

Stale nadzorował i analizował pracę zdalną nauczycieli-wychowawców świetlic.

 W dalszym ciągu w naszej szkole kontynuowany był program: „ Program dla szkół” -uczestniczyło w nim 253 uczniów z klas 1-5.

Do zadań p. Małgorzaty Pietrzykowskiej należała również rola opiekuna Samorządu Uczniowskiego ( odrębne  sprawozdanie z realizacji)                                                                                                                                       

 

Nauczyciele świetlic szkolnych wzorowo wywiązywali się z zaplanowanych zadań. Sumiennie pełnili dyżury w stołówce szkolnej oraz podczas dowozów szkolnych. Systematycznie prowadzili dokumentację działalności świetlic, na bieżąco rozwiązywali zaistniałe problemy wychowawcze. Wspierali pracę szkoły na wielu płaszczyznach. Systematycznie opracowywały i zamieszczały na stronie internetowej szkoły zajęcia ze zdalnego nauczania Aktywnie pracowali w zespole wychowawczym. Utrzymywali  stały kontakt                                     z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, służyli  swoją pomocą w sytuacjach wymagających wsparcia. Zabiegali  o doposażenie świetlic, estetyczny wygląd, dobór ciekawych  metod, środków stosowanych podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych.